Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EEFENCE EVENEMENTENBUREAU

EEFENCE EVENEMENTENBUREAU VOF, gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ZWOLLE onder nummer 51493624. Opererend onder de handelsnaam KAMPER EVENTS.

1. Definities

 1. Kamper Events: Handelsnaam van Eefence Evenementenbureau VOF.

 2. Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van Eefence Evenementenbureau;

 3. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door Eefence Evenementenbureau;

 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Eefence Evenementenbureau en Opdrachtgever tot het organiseren en

  aanbieden van Evenementen dan wel verhuren van goederen door Eefence Evenementenbureau;

 5. Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal nemen aan een Evenement dan wel goederen van Eefence

  Evenementenbureau huurt;

 6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en diensten van Kamper Events voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Alle aanbiedingen en offertes van Kamper Events zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere Offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe Offerte, prijsopgave en dergelijke.

 3. Algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever of waarnaar Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kamper Events zijn aanvaard.

 4. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 5. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 6. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.

 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kamper Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 8. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Kamper Events in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.

 9. Afbeeldingen en specificaties van de door Kamper Events aangeboden Evenementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Kamper Events te bieden heeft.

3. Algemene verplichtingen Opdrachtgever en Deelnemer(s)

1. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Deelnemer(s) aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De Deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Kamper Events, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden ter bevordering van een goede uitvoering van het Evenement en behoren zich als goed Deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige Deelnemer.
- De Deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
- De Deelnemer(s) dienen voorafgaand aan het Evenement geen alcohol gebruikt te hebben.

 1. De Deelnemer(s) die zodanig hinder of last oplever(t)(en) of kan/kunnen opleveren, voor het personeel van Kamper Events dan wel derden, dan wel die alcohol gebruikt hebben voorafgaand aan het Evenement kan/kunnen door Kamper Events van (voortzetting van) het Evenement worden uitgesloten, zonder dat Kamper Events gehouden zal tot restitutie van (een deel) van de kosten.

 2. Alle uit de hinder of overlast van (een) Deelnemer(s) en/of uit alcoholgebruik door (een) Deelnemer(s) voor Kamper Events voortvloeiende kosten komen, ter keuze van Kamper Events, voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s).

 1. Indien voor een bepaald onderdeel van het Evenement aanvullende voorwaarden met betrekking tot de Deelnemers voor deelname wordt gesteld, bijvoorbeeld de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, minimaal aantal jaar in het bezit zijn van een rijbewijs etc., dan is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de betreffende Deelnemers aan deze voorwaarden voldoen. Dergelijke aanvullende voorwaarden gelden bijvoorbeeld voor het besturen van een TukTuk & Solex (minimumleeftijd 18 jaar en in bezit zijn van een geldig rijbewijs).

 2. Indien aanwijzingen en/of instructies van personeel van Kamper Events, dan wel door haar ingeschakelde derden, dan wel vermeld op borden op het terrein van Kamper Events, niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van Kamper Events.

 3. De Opdrachtgever en iedere Deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Kamper Events een geldig identificatiebewijs te tonen.

 4. Iedere Deelnemer wordt geacht vóór aanvang van het Evenement een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het Evenement.

 5. Opdrachtgever is jegens Kamper Events hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het correct invullen door de/een Deelnemer(s) van de door Kamper Events verstrekte formulieren. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Kamper Events lijdt als gevolg van gebruik door Deelnemers van attributen ter beschikking gesteld door Kamper Events. Eveneens is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens Kamper Events voor enige verplichting die de Deelnemer(s) jegens Kamper Events heeft/hebben op grond van deelname door de Deelnemer aan het Evenement.

 7. Degene die namens of ten behoeve van derden de Overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Voorts zijn de Deelnemers aansprakelijk voor hun (zelfstandig) aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Kamper Events betaling heeft ontvangen van een boeking van een Evenement door de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever op een andere wijze dan via de website heeft geboekt, komt de Overeenkomst eerst tot stand na ontvangst door Kamper Events van een ondertekende opdrachtbevestiging dan wel, indien dit eerder is, betaling van het Evenement door Opdrachtgever. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. Kamper Events is niet verplicht wijzigingen in de Overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden Kamper Events slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Kamper Events is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur.

 3. Indien de Overeenkomst tot stand komt tussen Kamper Events en twee of meer Opdrachtgevers zijn deze Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 4. De Opdrachtgever kan voorkeuren opgeven voor de invulling van het Evenement. Voor zover mogelijk zal Kamper Events trachten hier rekening mee te houden.

5. Medische essenties

 1. De Opdrachtgever is verplicht eventuele medische en/of conditionele problemen/bijzonderheden van een (of meer) Deelnemer(s) die van invloed kunnen zijn op zijn/haar deelname ruimschoots voor het plaatsvinden van het Evenement schriftelijk aan Kamper Events door te geven. Kamper Events zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

 2. Kamper Events is gerechtigd de door haar gemaakte kosten in verband met medische problemen van een (of meer) Deelnemer(s) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Indien de Opdrachtgever de medische problemen van een (of meer) Deelnemers niet (tijdig) schriftelijk aan Kamper Events heeft doorgegeven, heeft Kamper Events het recht de betreffende Deelnemer(s) te weigeren. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van de kosten.

 4. De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan (een betreffende onderdeel van) het Evenement.

8. Annulering van het Evenement

1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk annuleren, waarbij de datum van ontvangst door Kamper Events geldt als annuleringsdatum. In geval van annulering is de Opdrachtgever (een deel) van de Ticketkosten verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:

 • -  Annulering tot 7 dagen voor aanvang van het Evenement: 50% van de kosten;

 • -  Annulering 2 dagen of minder voor aanvang van het Evenement dan wel indien de Deelnemers niet komen opdagen: 80% van de kosten

 1. Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een Evenement is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.

 2. Eventuele door Kamper Events verstrekte kortingen gelden niet in geval van annulering van een (deel van het) Evenement, oftewel de annuleringskosten worden berekend over het volledige bedrag exclusief korting.

 3. Opdrachtgever is bevoegd het Evenement eenmaal te verplaatsen. De kosten die Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is aan Kamper Events bedragen de helft van de kosten zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. Mocht vervolgens alsnog annulering van het Evenement plaatsvinden, dan is Opdrachtgever - onafhankelijk van de termijn voor het Evenement en naast het bepaalde in dit artikel - 75% annuleringskosten verschuldigd. Verplaatsing van een Evenement is slechts eenmaal mogelijk.

 4. Kamper Events is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

9. Overmacht

 1. Indien Kamper Events door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

 2. Van overmacht aan de zijde van Kamper Events is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden.

 3. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Kamper Events zijn ontstaan.

10. Klachtplicht

 1. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever respectievelijk zijn de Deelnemer(s) verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan Kamper Events.

 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan Opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Kamper Events.

11. Hulp en bijstand

 1. Kamper Events zal naar gelang de omstandigheden Opdrachtgever respectievelijk Deelnemer(s) tijdens een Evenement, voor zover mogelijk, hulp en bijstand verlenen.

 2. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Kamper Events, uitsluitend indien de aan de hulp en bijstand ten grondslag liggende tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst Kamper Events overeenkomstig artikel 12 is toe te rekenen.

 3. Indien de oorzaak ter zake de hulp en bijstand aan Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer(s) is toe te rekenen, is Kamper Events tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer(s).

12. Aansprakelijkheid

 1. Kamper Events is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.

 2. Kamper Events is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Kamper Events of haar direct leidinggevenden is de aansprakelijkheid van kamper Events voor schade zijdens Deelnemer en/of Opdrachtgever beperkt tot ten hoogste driemaal de kosten van de betreffende Deelnemer(bij schade zijdens Deelnemer) en ten hoogste éénmaal de totaal door Opdrachtgever betaalde kosten voor het Evenement (bij schade zijdens Opdrachtgever). Indien meerdere Deelnemers aan het Evenement schade hebben geleden, is de aansprakelijkheid van Kamper Events jegens die Deelnemers gezamenlijk in ieder geval beperkt tot maximaal de totale kosten die Opdrachtgever heeft betaald ter zake het Evenement. Kamper Events is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

 3. Kamper Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens Opdrachtgever en/of een Deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door Opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Kamper Events voor aanspraken van (een) Deelnemer(s), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kamper Events of haar direct leidinggevenden.

 1. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Kamper Events gelden ook ten behoeve van werknemers van Kamper Events, door Kamper Events ingeschakelde derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

 2. Kamper Events is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) Deelnemer(s).

 3. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

13. Rechten van intellectuele eigendom

 1. De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens Kamper Events gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van Kamper Events, ongeacht of deze aan Opdracht- gever of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Kamper Events is bevoegd deze foto's, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Kamper Events voor aanspraken van Deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens Kamper Events gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt.

 3. Het is Opdrachtgever en Deelnemers nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo's, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan Kamper Events.

14. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Kamper Events en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de dienstverlening buiten Nederland plaatsvindt.

 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen uitsluiten aanhangig worden gemaakt bij de terzake bevoegde rechter te Zwolle tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.